Vrijwillig gebed na zonsopkomst

Is het toegestaan na zonsopkomst vrijwillige gebeden te verrichten?

Zijn alle vrijwillige gebeden verboden wanneer de zon opkomt en ondergaat, zelfs de twee rakaat voor het vragen om vergeving en de twee rakaat(gebedseenheden) na tawaaf (rondgang om de kabah) en de soedjoed(knieling) (knieling) bij recitatie? Wat is het bewijs hiervoor?

Alle lof is aan Allah.

Allereerst hebben wij het onderwerp over vrijwillige gebeden op tijden waarop het gebed verboden is besproken. Zie vraag "verboden tijden van het gebed" in de categorie “Het gebed”. Als tweede is de soedjoed(knieling) bij recitatie niet hetzelfde als bidden, volgens de meest correcte van de twee meningen van de geleerden. Op basis hiervan is het toegestaan om soedjoed(knieling) te verrichten bij het reciteren van verzen uit de Koran, waar soedjoed(knieling) nodig is, ook op de tijden dat het verrichten van het gebed niet is toegestaan.

Dit valt namelijk niet onder dezelfde regelgeving als het verrichten van gebeden. Zelfs als we ervan uit gaan dat dit onder dezelfde regelgeving als het verrichten van het gebed valt, is het toegestaan om dit te doen op tijden waarop het gebed normaal gezien niet toegestaan is. Het is namelijk iets dat gedaan wordt voor een bepaalde reden, zoals de twee rakaat(gebedseenheden) na de tawaaf als iemand tawaaf doet op een tijd dat bidden niet is toegestaan. Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 7/264.

Ten derde. Jij hebt het over “twee rakaat (gebedseenheden) voor het vragen om vergeving”; misschien bedoel je de twee rakaat van berouw, welke zijn voorgeschreven wanneer je berouw toont van een zonde die je begaan hebt? Het is overgeleverd dat Abu Bakrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik hoorde de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zeggen: ‘Ieder mens die een zonde begaat, maar daarna opstaat, zichzelf reinigt en twee rakaat(gebedseenheden) bidt, dan Allah vraagt om hem te vergeven zal door Allah vergeven worden.’"

Daarna reciteerde hij dit vers (interpretatie van de betekenis): Zij die een faahishah (verboden seksuele gemeenschap) hebben begaan of zichzelf kwaad hebben gedaan, dienen Allah te gedenken en Hem om vergeving voor hun zonden te vragen – niemand kan zonden vergeven behalve Allah – en keer niet terug naar dat (kwade) dat jullie gedaan hebben, want zij weten het” [Koran, hoofstuk 3:135]” Verteld door al-Tirmidhi, 408; Abu Dawoed, 1521; Ibn Maadjah, 1395. Geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in Saheeh Abi Dawoed, 1346.

De twee rakaat(gebedseenheden) van berouw houden een gebed in waarvoor een reden is, dus is het toegestaan om dit te doen op een tijd waarop het verrichten van een gebed anders niet is toegestaan. En Allah is alwetend.

In andere sahih rapporten zijn er andere beschrijvingen van de twee rakaat(gebedseenheden) die gebeden worden nadat er een zonde begaan is. Dit kan als volgt samengevat worden: Er is niemand die woedoe’(rituele kleine wassing) verricht en het goed doet (omdat zonden uit de gewassen ledematen komen met het water, of met de laatste druppel water). Een deel van het juist verrichten van woedoe’ is het zeggen van Bismillaah (in de naam van Allah) voordat ermee begonnen wordt, en het reciteren van dhikr naderhand.

Dit gaat als volgt: Ashhadoe an laa ilaaha ill-Allaah wahdahoe laa sharieka lah, wa ashhadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe. Allaahoemma adj’alni min al-tawwaabeena wadj’alni min al-moetatahharien. Soebhaanaka allaahoemma wa bi hamdika, ash-hadoe an laa ilaaha illa anta, astaghfiroeka wa atoeboe ilayk (Ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen, zonder partner of gelijke, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. O Allah, maak van mij iemand die berouw toont en maak van mij één van de gereinigden. Lof zij aan U, o Allah, ik getuig dat er geen god is behalve U en ik verzoek U om Uw vergeving en ik toon berouw aan U).

Wanneer deze dhikr wordt gereciteerd na het verrichten van woedoe’ staat er een grote beloning te wachten op de persoon die dit deed. Daarna staat hij op en bidt twee rakaat(gebedseenheden) Hierin mag geen fout voorkomen en zijn gedachten mogen niet afdwalen. Daarna gedenkt hij Allah en concentreert hij zich met oprechte nederigheid. Daarna vraagt hij Allah om hem te vergeven. Het resultaat hiervan zal zijn dat hij vergeven is van zijn voorgaande zonden en het paradijs zal verdienen. Saheeh al-Targheeb, 1/210-211.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa