Kun je bekeren na een zondig verleden?

Maakt het uit wat voor leven je hebt gehad wanneer je de islam wilt aannemen en kunnen bepaalde daden uit het verleden ervoor zorgen dat je geen moslim kunt worden?

Ik ben een jong meisje dat zich graag wil bekeren tot de islam, voor mij is deze religie de waarheid. Het enige probleem is dat ik, voor ik de islam ontdekte, een wild leven leidde. Ik deed een hoop slechte dingen (al dan niet alleen maar slechte dingen). Ik zou graag willen weten of het voor een meisje als ik mogelijk is om zich te bekeren, en wat ik moet doen met betrekking tot mijn verleden wanneer ik mij bekeer.

Alle lof is aan Allah

“De openbaring van het Boek (de Koran) is van Allah, de Almachtige, de Alwetende. Degene Die onze zondes vergeeft, Degene Die ons berouw accepteert, Degene Die zwaar is in Zijn straffen, de Schenker (van gunsten). Laa ilaaha illa Huwa (er is niets of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden dan Hij) en naar Hem keren wij terug” [Ghaafir 40:2-3 – interpretatie van de betekenis]

Ibn ‘Abbaas – die één van de metgezellen was van de profeet Mohammed(vrede zij met hem) – vertelt dat sommige mensen van shirk (polytheïsme) veel moordden, zij pleegden veel overspel en zij kwamen naar de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zeiden: “Wat u zegt en wat u preekt is goed. Kunt u ons vertellen of er een boetedoening is voor wat wij gedaan hebben?” Toen openbaarde Allah de volgende woorden (interpretatie van de betekenis):

‘Zeg: “O Mijn dienaren die zich tegen zichzelf misdragen (door slechte daden te doen en zondes te begaan)! Twijfel niet aan de genade van Allah, want Allah is de Vergever van alle zondes. Waarlijk, Hij is Degene Die zondes vergeeft, de Meest Genadevolle. En toon berouw en gehoorzaam het ware geloof (islamitisch monotheïsme) aan jouw Heer en onderwerp jezelf aan Hem (in islam) voordat de kwelling over jou heen komt, (en) dan zal je niet geholpen kunnen worden. En volg het beste van datgeen jou is toegezonden door jouw Heer, voordat de kwelling plotseling over jou heen komt terwijl je het niet doorhebt!”

Opdat een persoon niet zal zeggen: “Helaas! Mijn verdriet komt voort uit het feit dat ik niet gehoorzaam was aan Allah (bv. ik heb niet gedaan wat Allah mij heeft opgedragen te doen), en ik was inderdaad onder degenen die [de waarheid! bv. Laa ilaaha illAllah (niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Allah), de Koran, en Muhammed en de trouwe gelovigen] bespotten. Of opdat hij niet zal zeggen: “Had Allah me maar geleid, dan had ik inderdaad onder de Muttaqoon (de vromen) behoord.” Of opdat hij niet zal zeggen, wanneer hij de kwelling ziet: “Als ik nog maar één kans had (om terug te keren naar de wereld), dan had ik inderdaad tot de Muhsinoon (de goeddoeners) behoord.” Ja! Waarlijk, Mijn Ayaat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, etc.) toonden zich aan jou en jij wees ze af, en je was trots en je behoorde tot de ongelovigen.’ [al-Zumar 39:53-59)

Amr ibn al-‘Aas was een mushrik (polytheïst, idolenaanbidder), een zondaar en een vijand van Allah. Hij zei: “Toen Allah de liefde voor islam in mijn hart stopte, kwam ik naar de profeet (vrede zij met hem) om mijn trouw aan hem te bewijzen. Hij strekte zijn armen uit naar mij, maar ik zei: ‘Ik zal geen trouw aan jou beloven, O boodschapper van Allah, totdat u mij mijn zondes uit het verleden vergeeft.’ De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen mij: ‘O Amr, weet jij niet dat de islam alle zondes die je van te voren gepleegd heeft uitwist’” (Verteld door Imaam Ahmad, 17159)

Dus vlucht naar Allah en weet dat er niets is waar je, je zorgen om hoeft te maken. De oplossing kan gevonden worden in de bovengenoemde teksten. Deze teksten zijn immers naar jou toe bedoeld; ze refereren naar jouw situatie en bevatten het antwoord voor jouw probleem.

Jouw Heer is de Meest Genadevolle; Hij accepteert het tonen van berouw en hij vergeeft alle zondes. Zijn Vergeving omvat alle dingen. Hij roept jou en al Zijn slaven op om berouw te tonen en om moslim te worden. Hij heeft jou beloofd, via de woorden van Zijn boodschapper (vrede zij met hem), dat al jouw zondes uit het verleden, groot of klein en van welke soort dan ook, compleet zullen worden uitgewist wanneer jij moslim wordt. Je zult beginnen met een schone lei, een nieuwe opstapeling van daden die vrij is van slechte daden. Dus waar wacht je op? Waarom zou je het nog verder uitstellen? Haast je om de islam te betreden en aanbid jouw Heer, en wij zullen jou de blijde boodschap geven van een gelukkige toekomst en een goed leven in de kleuren van de islam. We waren heel blij – bij Allah – om jouw vraag te mogen ontvangen en we kijken er naar uit om goed nieuws van jou te mogen vernemen.

Moge Allah je beschermen van al het kwade, want Hij is de Beste Beschermer en de Beste Ondersteuner, en Hij is de gids naar het rechte pad.