Een dag uit het leven v/d profeet …

Een overzicht van de diverse zaken waar de profeet Mohammed zich mee bezig hield in het dagelijks leven dat hij leidde.

Hoe bracht de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn dag door? Hoe was zijn dagelijkse routine?

Alle lof is aan Allah.

Wanneer de profeet (vrede zij met hem) wakker werd, bad hij het fadjr gebed met zijn metgezellen in de moskee. Daarna bleef hij zitten op de plaats waar hij had gebeden en zei hij de smeekbeden totdat de zon opkwam, en zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) zaten met hem. Soms praatten ze en haalden ze herinneringen op aan de tijd voor de islam, ze lachten en hij glimlachte.

De profeet (vrede zij met hem) verrichtte regelmatig het duha gebed met vier of meer rak’aat(gebedseenheden). Het is overgeleverd dat Aisha heeft gezegd: ”De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bad duha met vier rakat, of meer als Allah dat wilde.” Overgeleverd door Muslim, 719

In zijn huis, was hij (vrede zij met hem) in dienst van zijn familie, hij molk zijn schapen, repareerde zijn kleding en schoenen en hij zorgde voor zichzelf. Als de tijd voor het gebed kwam, dan ging hij naar buiten en leidde hij de mensen in het gebed. Daarna zat hij, praatte hij, onderwees hij en spoorde hij hen aan. Hij attendeerde hen en herinnerde hen eraan om goede dingen te doen en slechte dingen te laten, luisterde naar hun klachten en verzoende hen. Daarna ging hij terug naar zijn huis.

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd: “Wat deed de profeet van Allah (vrede zij met hem) in zijn huis?” Ze zei: “Hij was een mens als ieder ander; hij maakte zijn kleren schoon, molk zijn schapen, en zorgde voor zichzelf.” Overgeleverd door Ahmed, 26194; geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in as-Saheehah, 671

Volgens een andere overlevering ook overgeleverd door Ahmed (24903): Hij repareerde zijn kleding en schoenen, en werkte rondom zijn huis net zoals andere mensen. Geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in Sahih al-Jaami ', 4937.

al-Bukhari (676) heeft verteld dat al-Aswad heeft gezegd: “Ik vroeg Aisha wat de Profeet (vrede zij met hem) in zijn huis deed. Ze zei: Hij bediende zijn familie, en wanneer de tijd voor het gebed kwam, dan ging hij naar het gebed.”

Hij (vrede zij met hem) bekritiseerde voedsel nooit, als hij het lekker vond dan at hij het, anders liet hij het. Soms gingen er maanden voorbij en kreeg hij niks behalve dadels en water. Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De profeet (vrede zij met hem) bekritiseerde voedsel nooit, als hij het lekker vond dan at hij het, anders liet hij het.” Overgeleverd door al-Bukhari, 3563; Muslim, 2064

Het is overgeleverd dat Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “Wij keken naar de nieuwe maan, dan nog een nieuwe maan, drie nieuwe manen in twee maanden, en er brandde geen vuur in de huizen van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Ik, dat wil zeggen, 'Oerwah ibn az-Zoebayr - zei: “O tante, waar hebben jullie van geleefd? Ze zei: De twee zwarte stenen, dadels en water. Maar de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had een aantal buren van de Ansaar die melkgevende dieren hadden, en zij gaven de profeet (vrede zij met hem) een deel van hun melk, en hij gaf het aan ons om te drinken.” Overgeleverd door al-Bukhari, 2567; Muslim, 2972.

Er zijn geen details in de Soennah over de maaltijden die de profeet (vrede zij met hem) at. Het was niet de gewoonte van de moslims in de vroegere tijden om 3 maaltijden per dag te eten zoals tegenwoordig. Het waren eerder meestal twee maaltijden : één aan het begin van de dag en één in de avond.

Als hij de mensen bij elkaar wilde brengen voor een belangrijke reden, dan gaf hij iemand de opdracht om ze bij elkaar te brengen of om "As-salaatoe jaami'ah” (het gebed gaat beginnen) te roepen, dan praatte hij met hen over de reden waarvoor hij ze bij elkaar had gebracht. Als hij een groep op een missie wilde sturen, dan stuurde hij hen; als hij hun aan iets wilde herinneren, dan herinnerde hij hun daaraan; als hij hen wilde vertellen over een nieuwe regeling, dan deed hij dat, enzovoort.

Hij (vrede zij met hem) deed een dutje in de middag, zodat hij de kracht zou hebben om qiyaam al-layl (vrijwillige gebeden 's nachts) te bidden. Hij zei: "Neem een dutje 's middags, want de shaytaan neemt ‘s middags geen dutje.” Overgeleverd door at-Tabaraani in al-Awsat, 28; geclassificeerd als hassan(goed) door al-Albaani in als-Saheehah, 1647.

Hij (vrede zij met hem) ging vaak bij mensen kijken hoe het met ze ging in hun dagelijks leven en hun interacties (gewoon en zakelijk); hij ging naar ze toe op de plekken waar ze bijeen kwamen; hij ging op visite bij de zieken en accepteerde hun uitnodigingen; en hij hielp de zwakke en arme mensen. Zo bracht hij het grootste deel van zijn dag door met religieuze zaken en met de mensen, zoals hen roepen tot Allah, hen adviseren, hen helpen herinneren (aan het goede), het introduceren van regelgevingen, Jihad, aansporen tot wat goed is en verbieden wat slecht is, het helpen van de behoeftigen, en ga zo maar door.

Muslim (102)heeft overgeleverd van Abu Hurayrah dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) langs een berg voedsel kwam, hij legde zijn hand erin en voelde dat het nat was geworden. Hij zei, “Wat is dit, o verkoper van dit voedsel?” Hij zei: “Er is regen op gevallen, O boodschapper van Allah.” Hij zei: “Waarom leg je het niet bovenop zodat mensen dat kunnen zien? Wie bedriegt (mensen) hoort niet bij mij."

Al-Bayhaqi (20.851) heeft overgeleverd dat Jaabir zei: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Laten we al-Basier die in Banoe Waaqif is, bezoeken (omdat hij ziek is).” Hij was een blinde man. Geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in as-Saheehah, 521

An-Nasaa'i (1414) heeft overgeleverd dat 'Abdoellah ibn Abi Awfa zei: “De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) deed altijd veel dhikr (Allah gedenken) en deed zelden mee aan nutteloze gesprekken. Hij maakte zijn gebed lang en zijn toespraken kort; hij was niet te trots om met weduwen en de behoeftigen te lopen om hun te helpen.” Geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in Sahih an-Nasaa'i

Als de nacht viel en hij de mensen in het ‘isha’ gebed had geleid, en als er iets aan zijn hoofd was met betrekking tot de moslims dan discussieerde hij het met zijn oudste metgezellen, anders bleef hij een tijd op, samen met zijn familie.Imam Ahmad (178) en at-Tirmidhi (169 – hij klassificeerde het als hassan(goed)) hebben overgeleverd dat Umar heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bleef ’s nachts op met Abu Bakr, om sommige zaken van de moslims te bespreken, en ik was dan bij hem.” Geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in Sahih at-Tirmidhi

Ibn Kathir (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het was onderdeel van zijn karakter dat hij (vrede zij met hem) mensen vriendelijk behandelde en altijd vrolijk was. Hij maakte grappen met zijn familie en was aardig voor hen; hij gaf veel aan hen uit en maakte grapjes met zijn vrouwen… Zijn vrouwen kwamen bijeen in het huis van de vrouw waar de profeet (vrede zij met hem) die nacht verbleef, en soms at hij het avondmaal met hen, dan ging elk van zijn vrouwen weer naar hun eigen huis en sliep hij met zijn vrouw (in wier huis hij die nacht verbleef) onder een laken; hij trok dan zijn bovenkleding uit en sliep in zijn onderste kledingstuk. Als hij 'isha had gebeden, dan ging hij naar zijn huis en bleef hij een tijdje op met zijn familie voor het slapen gaan, om hen op te vrolijken.” Einde citaat van Tafsir Ibn Kathir, 2/242

Dan sliep hij aan het begin van de nacht, dan stond hij op om qiyaam al-layl te bidden, en dan bad hij zoveel als Allah wilde dat hij zou bidden. Dan wanneer Bilal de mensen tot het fadjr gebed opriep, bad hij twee rakaat(gebedseenheden), en vervolgens ging hij naar het gebed. Abu Dawoed (56) heeft overgeleverd van Aisha, dat water voor woedoe’(rituele kleine wassing) en zijn siwaak werden klaargelegd voor de profeet (vrede zij met hem), en wanneer hij ’s nachts waker werd dan deed hij zijn behoefte, en vervolgens maakte hij zijn tanden schoon met de siwaak.

Het is overgeleverd dat Ibn 'Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: Ik overnachtte bij mijn tante Maymoonah van mijn moeders kant. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) sprak met zijn gezin voor een tijdje, daarna ging hij slapen. Toen het laatste derde deel van de nacht kwam, ging hij rechtop zitten en keek hij naar de hemel en zei hij: "Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in de wisseling van dag en nacht, zijn er inderdaad tekenen voor mensen van begrip "[Aal 'Imraan 3:190]. Toen stond hij op en deed woedoe’(rituele kleine wassing) en reinigde hij zijn tanden en bad hij elf rakaat(gebedseenheden). Toen gaf Bilal de oproep tot het gebed, dus bad hij twee rakat en ging hij naar buiten (naar de moskee) en bad hij fadjr. Overgeleverd door al-Bukhari, 4569; Muslim, 763.

Concluderend:

Het leven van de boodschapper van Allah( vrede zij met hem ) was niet een strikte routine, zoals begrepen kan worden van deze woorden. Het was doelgericht en gezegend werk, zoals zijn Heer hem de opdracht gaf (interpretatie van de betekenis ) : "Zeg ( O Mohammed SAW ): " Waarlijk , mijn Salat ( gebed ), mijn offer, mijn leven, en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer van de Alamien ( mensheid , djinn en alles wat bestaat ) ' "[al -An ' aam 6:162 ].

Het was zijn manier om de opdrachten en de wetten van Allah (swt) op een realistische manier te interpreteren, zoals de moeder van de gelovigen 'Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) zei. Muslim heeft in zijn Sahih (746) overgeleverd dat Sa'ad ibn Hisham ibn 'Aamir tegen de Moeder van de Gelovigen' Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: O moeder van de gelovigen, vertel me over het karakter van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Ze zei: Leest u geen koran? Ik zei: Natuurlijk wel. Toen zei ze: “Het karakter van de profeet van Allah (vrede zij met hem) was de Koran.”

En Allah is alwetend

Bewerkt en vertaald via islamqa