Wat is "het betrouwbare houvast"?

In de Koran spreekt Allah tweemaal over "het betrouwbare houvast". Wat is dit nu eigenlijk precies?

Wat is 'het betrouwbare houvast'?

Alle lof is aan Allah.

Het betrouwbare houvast is op twee plaatsen weergegeven in de Koran: In soera (hoofdstuk) al-Baqarah:256 zegt Allah (interpretatie van de betekenis): "Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet (valse goden etc.) verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het betrouwbare houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend."

In soera(hoofdstuk) Luqmaan:22 zegt Allah (interpretatie van de betekenis): "En wie zich geheel aan Allah overgeeft, terwijl hij een Mohsin is (weldoener, d.w.z. goede daden verricht geheel omwille van Allah); waarlijk, die heeft het betrouwbare houvast gegrepen [Laa ilaaha illAllah (niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allah)]. En bij Allah is het einde van de dingen."

Het betrouwbare houvast is ook vermeld in de soennah, in een hadith die is overgeleverd door al-Bukhari (3813) en Muslim (2484) van Qays ibn 'Abbaad die zei: "Ik was in Medina met sommige mensen, waarvan sommige metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) waren, toen er een man kwam in wiens gezicht tekenen waren van vroomheid. Sommige mensen hebben gezegd: "Deze man is één van de mensen van het paradijs, deze man is één van de mensen van het paradijs."

Hij bad twee korte rakaat(gebedseenheden), vervolgens vertrok hij. Ik volgde hem en hij betrad zijn huis en ik volgde hem en we spraken samen. Toen hij op zijn gemak was, zei ik tegen hem: "Toen jij net binnenkwam zei een man zus en zo. Hij zei: "Subhaan Allah! Niemand zou iets moeten zeggen wat hij niet weet". Hij zei: "Zal ik je vertellen waarom dat is?"

"Ik zag een droom in de tijd van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem), en ik vertelde hem erover. Ik zag mijzelf in een tuin - en hij vermeldde zijn uitgestrektheid, rijkdom en weelderigheid- en in het midden van de tuin was een pilaar van ijzer waarvan zijn voetstuk in de aarde was en zijn top in de lucht en het had een handvat. Er werd tegen mij gezegd: "Beklim het". Ik zei: "Dat kan ik niet." Toen kwam er een helper naar mij en hij duwde mij omhoog. Dus ik klom totdat ik aan de top van de pilaar was en ik greep het handvat. Er werd tegen mij gezegd: "Hou het stevig vast."

"Ik werd wakker en het was in mijn hand. Ik vertelde de profeet (vrede zij met hem) erover en hij zei: "Die tuin is de islam, die pilaar is de pilaar van de islam en het handvat is het betrouwbare houvast. Jij zal Moslim blijven tot aan je dood." Hij zei: En die man was 'Abd-Allah ibn Salaam.

De vrome voorgangers legden de betekenis van het betrouwbare houvast op diverse manieren uit, die allemaal dezelfde betekenis aangeven. Ibn 'Abbaas, Sa'eed ibn Jubayr en al-Dahhaak hebben gezegd: Het betekent Laa illaha ill-Allah(er is geen god behalve Allah). Anas ibn Malik zei: Het is de Koran. Mujaahid zei: Het is het geloof. Al-Sa'di zei: Het is de islam.

Het is overgeleverd van Salim Ibn Abdi'l-Ja'd: "Het is liefde omwille van Allah en haat omwille van Allah. Zie: Tafseer Ibn Abi Haatim (2/496). Ibn Kathir heeft in  Tafseer al-Qur’aan al-‘Azeem (1/684) gezegd:  Al deze berichten zijn sahih (authentiek) en er is geen tegenstrijdigheid tussen hen. Einde citaat.

Shaykh Ibn 'Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd in Fatawa Noor 'ala al-Darb (al-salaah/1218): "Wat is het betrouwbare houvast?" Hij antwoordde: Het betrouwbare houvast is de islam. Het wordt het betrouwbare houvast genoemd omdat het tot het paradijs leidt. Einde citaat.

Je kan zien dat de betekenis die door de geleerden gegeven is aan het betrouwbare houvast datgene is wat iemand leidt tot het paradijs. Dat houdt in: Islam, geloof, de Koran en het woord van Tawheed (de uniciteit van Allah). Elke geleerde heeft zich geconcentreerd op één van deze betekenissen, welke allemaal ongeveer overeenkomen in betekenis.

En Allah is alwetend

Bewerkt en vertaald via islamqa