Khutba 50 - Ootmoedigheid in het Gebed …

Khutba 50 - Ootmoedigheid in het Gebed -2-

Beste broeders en zusters,

 

Vorige week had ik jullie verteld hoe wij ons moeten voelen tijdens het gebed om te khoesjoe’ te verkrijgen…

 

 • Je heft je handen tot de hoogte van de borst of oren en zegt: ‘Allahoe Akbar’ (Allah is de Grootste). Je zegt dit niet alleen met je tong, maar tevens met je hart. Zo wordt Allah de grootste in jouw hart.

   

 • Je weet dat al jouw zonden op jouw hoofd en schouders zijn geplaatst…

   

  De boodschapper van Allah zei: “Wanneer een dienaar staat om te bidden, worden al zijn zonden gebracht en op zijn hoofd en schouders geplaatst. Elke keer wanneer hij buigt of knielt, vallen ze van hem af.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie in as-Soenan al-Koebra, zie ook Sahieh al-Djaamie’)

   

 • Je weet dat Allah Zijn gezicht tot jou heeft gericht…

   

  De boodschapper van Allah zei: “Wanneer jullie bidden, moeten jullie je niet afkeren. Want zolang de dienaar zich tijdens het gebed niet afkeert, zal Allah Zijn gezicht richten tot Zijn dienaar.” (Overgeleverd door Moeslim)

   

 • Je herinnert de dood en denkt dat dit je laatste gebed kan zijn…

   

  De boodschapper van Allah zei: “Herinner de dood in jouw gebed. Degene die de dood herinnert tijdens het gebed, zal het voorzeker goed en correct verrichten. En bid het gebed van degene die niet denkt dat hij nog een gebed zal bidden.”(as Silsilah as Sahiehah door al Albaanie. Het was overgeleverd door as Soeyoetie dat Hafidh ibn Hadjar deze hadieth classificeerde als hasan)

   

 • Je plaats je rechterhand op je linkerhand en neemt zodoende de houding van een nederige verzoeker aan…

   

  Al-imaam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de betekenis van het plaatsen van de ene hand boven op de andere tijdens het gebed. Hij zei: “Het is nederigheid voor de Almachtige.” (Al-khoeshoe fi’l Salaat door Ibn Radjab)

  Ibn Hadjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: De geleerden zeiden: “De betekenis van deze lichaamshouding is dat het de houding is van een nederige verzoeker, het is meer waarschijnlijk om onrustige bewegingen te voorkomen en het is meer bevorderlijk voor khoeshoe.” (Fath-alBarie: 2/224)

   

  Vandaag zal ik jullie met de Wil van Allah de betekenissen van nog enkele andere handelingen van het gebed uitleggen. Bij deze vraag ik Allah mij succes te geven.

   

  Het openingsgebed

  Wanneer iemand bij een koning binnentreedt, begin hij het gesprek door de koning te begroeten en hem te prijzen door zijn goede eigenschappen op te noemen. Dit doet hij voordat hij zijn behoeften ter sprake brengt. Want hoe mooi de lofprijzing is des te meer hij kans maakt dat de koning zijn behoeften gehoor geeft.

  Ook op zo’n manier treed jij het gebed binnen. Je staat voor de Koning der koningen. Je hebt veel behoeften die alleen Allah waar kan maken. Dus je begint je gebed door Hem te prijzen op de beste manier. Je zegt:

  سبحانكاللهموبحمدك. وتباركاسمكوتعالىجدكولاإلهغيرك

  "Glorierijk bent U, oh Allah, ik prijs U, gezegend is Uw naam en Verheven is Uw positie en niets is het waard aanbeden te worden behalve U".(Overgeleverd door Thirmidhi, Aboe Dawoed, Ibnoe Madjah)

  Toevlucht zoeken bij Allah tegen de Shaytaan

  Daarna zeg je:

  أعوذباللهمنالشيطانالرجيم

  "Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, de verworpene".

  Jij zoekt toevlucht bij Allah tegen Shaytaan voordat jij begint met de Qoraan recitatie. Waarom? Wanneer een dienaar opstaat om te bidden, wordt Shaytaan jaloers op hem, omdat hij zo het dichtste bij Allah is. Dit vindt Shaytaan verschrikkelijk. Dus probeert hij op de eerste plaats te voorkomen dat hij zijn gebed verricht. Hij benadert de dienaar met waswaas zodat de dienaar niets begrijpt van zijn gebed. Omdat hij geen khoesoe heeft zal het gebed voor hem hartstikke moeilijk en zwaar worden. Hij zal het gebed verwaarlozen en uiteindelijk stopt hij er totaal mee.

  Als Shaytaan hierin faalt en dus de dienaar doorgaat met bidden (met zijn lichaam), zal hij er alles voor doen om zijn hart van het gebed te verwijderen. Zodat de dienaar uit het gebed stapt zonder beloning en zonder dat zijn zonden zijn vergeven.

  Eboe Hoerayra radiyallahu anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:

  “Wanneer de oproeping tot het gebed (adhaan) wordt gedaan, keert de shaytaan (duivel) zich om en vlucht weg om de oproeping niet te horen. En wanneer het klaar is keert hij weer terug. Wanneer de iqamah wordt gedaan keert hij zich weer om en vlucht weer. Wanneer de iqamah is afgelopen keert hij weer terug om tussen de persoon en de nafs van die persoon te komen en hij zegt hem het volgende: “Denk aan dit, denk aan dat,” hij laat hem allerlei dingen herinneren vóór het gebed, waardoor de persoon niet meer weet hoeveel rakaat hij aan het bidden is”.  (Overgeleverd door Boecharie, Moeslim, Aboe Dawoed en Nasai.)

  Op zo’n manier zorgt de shaytaan ervoor dat de beloning van het gebed minder wordt. De Boodschapper van Allah zei hierover het volgende:

  إنالعبدلينصرفمنصلاته،ولميكتبلهمنهاإلانصفها،إلاثلثها،إلاربعها،إلاخمسها،إلاسدسها،إلاسبعها،إلاثمنها،إلاتسعها،إلاعشرها

  “De dienaar verlaat het gebed. Echter van zijn gebed wordt slechts de helft of éen derde deel of éen vierde deel.. uiteindelijk éen tiende deel geaccepteerd en genoteerd als beloning.” (Aboe Dawoed, Ahmed)

  Ibn Abbas radiyallahu anhuma heeft het volgende gezegd: “Datgene wat van je gebed wordt verhoord, is dat deel waarbij je je aandacht bij het gebed hebt.”

  Beste broeder en zuster,

  Allah weet dat Shaytaan al zijn tijd investeert in het laten afdwalen van de zwakke mens, en dus de mens niet in staat is Shaytaan zelf te bevechten, heeft Hij de mens opgedragen om toevlucht te zoeken bij Allah tegen Shaytaan. Want wanneer een dienaar toevlucht zoekt bij Allah, zal Allah Zijn dienaar zeker beschermen.

  Shaytaan investeert al zijn tijd om ons te vernietigen. Hij is constant bezig met ons. Hij vergeet ons nooit. En wij…

  Weet dat jij zwak bent tegenover Shaytaan. Alleen kan jij hem niet verslaan. Daarom is het noodzakelijk dat wij toevlucht zoeken bij Allah. Want alleen als Allah ons helpt, kunnen wij hem verslaan. Zonder de bescherming en hulp van Allah zijn wij een makkelijke prooi voor Shaytaan.

  Vandaar dat wij aan het begin van het gebed als het ware ons vijand de eerste stevige klap uitdelen door toevlucht te zoeken bij Allah tegen ons vijand (Shaytaan).

  Ibn Kayyim zegt: Op een dag zei Ibn Taymiyyah tegen mij: “Als de hond die de kudde beschermt jou aanvalt, probeer niet jezelf te beschermen tegen hem en probeer hem niet weg te jagen. Ren naar de herder en zoek toevlucht bij hem. Want alleen hij zal de hond van jou weg jagen en alleen hij zal jou beschermen.”

  Besef dat Allah antwoordt op jouw gebed.

  Het gebed is een zeer bijzondere bijeenkomst tussen Allah en Zijn dienaar. Tijdens deze bijeenkomst geeft Allah antwoord op de meest belangrijke wens van Zijn dienaar. De belangrijkste wens van een dienaar is zeer zeker het rechte pad dat leidt tot het Paradijs.

   

  De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Allah de Verhevene zei: “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Als de dienaar zegt: ‘Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.' Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.' Als de dienaar zegt: ‘Heerser op de Dag des Oordeels,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.' Wanneer de dienaar zegt: ‘U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp,' dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.' Wanneer de dienaar zegt: ‘Leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden,' dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft'.” (Sah'ieh' Moeslim, Kitaab as-Salaah, Baab woedjoob qiraa'at al-Faatih'ah fi koelli rak'ah)

   

  Allahoe akbar! Wat een eervolle bijeenkomst. Jij staat voor de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij schenkt aandacht aan jou. Hij neemt jou serieus. Je vraagt Hem de meest kostbare wat er is; het pad naar het Paradijs en Hij geeft het jou. Is dit geen prachtig moment?

  Dit is een geweldige en belangrijke hadieth. Als iemand dit in gedachte houdt als hij aan het bidden is, verkrijgt hij een immense khoeshoe en al Fatihah zal een grote invloed op hem hebben. Hoe kan het ook anders, wanneer hij voelt dat zijn Heer hem toespreekt en hem geeft wat hij vraagt?

  Dit gesprek met Allah moet gerespecteerd worden overeenstemmend met de juiste waarde. De boodschapper van Allah zei: “Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt.” (Al Hakiem; Moestadrak, Sahieh al Djaami)

  “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”