Khutba 42 - Rampspoeden; een gunst of …

Khutba 42 - Rampspoeden; een gunst of een straf -2-

Beste broeders en zusters,

 

Geduld is een woord dat wel op 90 verschillende plaatsen in de koran is vermeld. Dit duidt aan dat geduld een heel belangrijk onderdeel is van het geloof. En Ibnoe’l Qayyim heeft gezegd dat geduld in de Koran in zestien verschillende vormen voorkomt. Ik zal hier een aantal verschillende vormen opnoemen:

 

 1. Allah prijst degenen die geduldig zijn.

   

  En de geduldigen in tegenspoed en rampspoed en in tijden van hardheid (oorlogstijd),  zij zijn degenen die oprecht zijn, en zij zijn de muttaqien.” (Bakara: 177)

   

 2. Allah zegt dat hij van de geduldigen houdt.

   

  “En Allah houdt van de geduldigen.” (A-li Imran: 146)

   

 3. Allah is met de geduldigen.

   

  “En wees geduldig, want voorzeker, Allah is met de geduldigen.” (Al-Anfal: 46)

   

 4. Allah zal hen vergoeden volgens de beste daden die zij in het leven op aarde verrichtten.

   

  “En wij zullen degenen die geduldig  waren zeker belonen volgens de beste daden die zij vroeger deden.” (al-Nahl 96)

   

  De Boodschapper van Allah heeft het volgende gezegd over geduld:

   

  “Niemand is iets beters en groters gegeven dan het geduld.” (Boechari, Moeslim)

              

  “ En weet dat er veel goeds aanwezig is in het oefenen van geduld in situaties waar men een afkeer van heeft.” (Hasen verklaard door Ibn Hajar en Ibn Rajab)

   

  “Geduld is een verlichting in duisternis.” (Moeslim)

   

  Woorden van de selef over geduld:

   

  Ali heeft gezegd: “De verhouding tussen geduld en geloof is vergelijkbaar met de verhouding tussen het hoofd en het lichaam; wanneer het hoofd afgehakt wordt, sterft het lichaam. Vervolgens verhief hij zijn stem en zei: Voorzeker, er is geen volmaakt geloof voor degene die geen geduld bezit.”

   

  Omar b. Abd al Aziz heeft gezegd: “Wanneer Allah aan iemand een gunst geeft en deze daarna van hem wegneemt, en Hij deze dienaar dan in de plaats daarvan van geduld voorziet, weet dan dat datgene(het geduld) dat Hij ervoor in de plaats gegeven heeft, beter is dan datgene wat Hij weggenomen heeft.”

   

  Al-Hasan heeft gezegd: “Er zijn twee medicijnen die geliefd zijn bij Allah: een slok pijnigende betreurenswaardige rampspoed, die de dienaar verwijdert door middel van geduld, en een slok woede die de dienaar verwijdert door middel van zachtaardigheid.”

   

  Middelen die ervoor zullen zorgen dat iemand geduld kan oefenen in geval van ziekte en rampspoed:

   

 • Dat je zekerheid hebt over het feit dat Allah barmhartiger is voor jou dan alle mensen of voor jezelf.

   

  Je moet weten dat Allah barmhartiger voor jou is dan je ouders, de gehele mensheid en jij voor jezelf.

   

  “Hij heeft Zichzelf de Barmhartigheid opgedragen.” (al-Anam: 156)

  “En mijn barmhartigheid omvat alle zaken.” (Ghafir: 7)

   

  In deze verzen zegt Allah ons dat Hij zichzelf heeft opgedragen om barmhartig te zijn, bij wijze van een gunst die Hij ons wil geven, zonder dat iemand hem dit kan opleggen, en zonder dat iemand Hem dit gezegd heeft om dit te doen.

   

  De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Nadat Allah de schepping geschapen had, schreef Hij in het boek dat dat zich boven de troon bij hem bevind: Mijn barmhartigheid overwint Mijn woede.” ( Boechari, Moeslim)

   

  Omar b.  Al-Khattab heeft gezegd dat er een vrouw was die haar zuigeling melk te drinken gaf, en daarna dit kind tegen haar borst en buik aandrukte, waarna de boodschapper van Allah(v.z.m.h) zei: Kunnen jullie zich voorstellen dat deze vrouwtje haar kind in het vuur zou werpen. Neen, niet als zij daartoe in staat is. Daarop zei de boodschapper van Allah(v.z.m.h): Allah is barmhartiger voor Zijn dienaar dan deze vrouw voor haar kind.

   

  Wanneer je dus weet en beseft dat Allah barmhartiger voor je is dan jij voor jezelf bent, of dan een moeder voor haar kind, dan zal dit er voor zorgen dat je jezelf onderwerpt aan datgene wat Allah voor jou voorbestemd heeft, en dan zal je geduldig zijn met datgene wat Hij voor jou organiseert. Je zult geduldig zijn omdat je weet dat Hij dit doet omdat Hij barmhartig voor je is; want datgene wat jou overkomt is de voorbestemming van de Meest Barmhartige.

   

 • Weet dat de beproeving door middel van ziekten en andere zaken, een kenmerk is dat Allah van Zijn dienaar houdt.

   

  De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “De grootste beloningen volgen op de grootste beproevingen, en wanneer Allah van een volk houdt, dan beproeft Hij hen. Zodoende zal degene die hiermee tevreden is tevredenheid krijgen, en zal degene die ontevreden wordt ontevredenheid krijgen.” (Hasen, at-Tirmizi)

   

  Al-Mubarekfuri zegt: “De geweldigheid van de beloning is naargelang de geweldigheid van de beproeving. Wanneer Allah iemand beproeft, dan zal de beloning die hierop volgt groter zijn dan de beproeving zelf. En wanneer hij blij is met datgene wat Allah voor hen voorbestemd heeft, dan zal Allah behaagd met hem zijn. Wanneer hij ontevreden is met datgene wat Allah voor hem voorbestemd heeft, dan zal Allah ontevreden met hem zijn, en dan zal Hij hem een pijnlijke bestraffing geven.” (Tuhfa al-Ahfadhi)

   

 • Weet dat ontevredenheid niet helpt.

   

  Wanneer je ontevreden wordt, dan zal dit je niet helpen; integendeel, het zal er enkel voor zorgen dat je pijnen nog erger worden, en het zal de rampspoed nog erger maken.(zeuren helpt niet)

   

  Ali heeft gezegd: “Als je geduldig bent, zal het voorbestemde jou treffen terwijl je beloond wordt. Maar als je ontevreden bent, zal het voorbestemde jou treffen terwijl zonden over je heengaat.” (Minhadj al-Abidin)

   

  Sommigen wijzen hebben gezegd: “De rampspoed die de geduldige overkomt, is gelijk aan een rampspoed, maar voor de ontevredene is het gelijk aan twee rampspoeden.” (Al- Aqd al-Farid)

   

 • Kijken naar degenen die er erger aan toe zijn dan jezelf

   

  Kijk naar degenen die meer lijden dan jij, en naar degenen die zieker zijn dan jij. Kijk naar degenen die jou voorafgingen, en naar degenen die nu leven. Wanneer je dit doet, dan zal dit de zwaarte van jouw ziekte verlichten. Want hoe erg je ook aan toe bent, er is altijd wel iemand die meer lijdt dan jij.

   

  De profeet heeft gezegd: “Kijk naar degene die minder hebben dan jullie, en kijk niet naar degenen die meer hebben dan jullie. Jullie zullen dan minder geneigd zijn om de gunsten waarmee Allah jullie voorzien heeft te minachten.” (Moeslim)

   

  Ibn Qayyim heeft gezegd: “Hij kan zijn rampspoed verzachten door naar de rampspoeden van anderen te kijken. Hij moet weten dat er geen enkele rampspoed is die hem treft of er is iemand die al(eens) hetzelfde heeft doorstaan. Laat hem naar rechts kijken, ziet hij dan niet enkel testen? En laat hem dan naar links kijken, ziet hij dan niet enkel triestheden? En indien hij de hele wereld zou rondgaan, dan zou hij merken dat er niemand is die niet beproefd wordt; ofwel doordat een geliefde van het leven ontnomen werd, of door iets wat hij niet graag heeft.”

   

 • Kijk naar de gunsten die je nog hebt.

   

  Kijk naar de gunsten die je nog steeds hebt, en die Allah je heeft laten behouden. Hoeveel gunsten heeft Hij je laten behouden, het geloof, jouw verstand, jouw gehoor, jouw zicht, jouw mogelijkheid tot praten en nog talrijke andere gunsten en hoeveel slechts heeft Hij niet van jou weggehouden.

   

  Hasan al-Basri heeft over het vers: “De mens is zijn Heer zeker ondankbaar.” (Al-Adijat: 6) het volgende gezegd: “Hij herinnert zich de rampspoeden en vergeet de gunsten.”

   

  Urwab b. al-Zubayr werd door een ziekte getroffen die zijn been beetje bij beetje verteerde terwijl hij op reis was. De dokter raadde hem aan om de helft van zijn been te laten amputeren. Hij ging daarmee akkoord en de dokter amputeerde zijn been. Tijdens dezelfde reis, op dezelfde dag, stierf zijn zoon Mohammed, die vertrapt werd door een muilezel. Urwa zei, nadat deze rampspoeden hem tegelijkertijd troffen: “O Allah ik had zeven zonen, U heeft maar een van hen het leven ontnomen en u hebt mij er zes laten behouden, en ik had vier lichaamsdelen en u heeft er maar een ontnomen en mij er drie laten behouden. U heeft van mij ontnomen en mij gegeven, en U heeft mij aan de ene kant beproefd terwijl U mij langs de andere kant testen bespaard heeft.”

   

  “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”