Khutba 41 - Rampspoeden; een gunst of …

Khutba 41 - Rampspoeden; een gunst of een straf

Beste broeders en zusters,

 

Ik zal het vandaag tijdens de khoetbah hebben over rampspoeden, ziektes en allerlei vervelende zaken/ problemen die elke mens kan overkomen. Onaangename situaties die met zich pijn en verdriet brengen. Ik zal met behulp van Allah jullie vertellen hoe we deze vervelende zaken moeten verwelkomen en hoe we daarmee moeten omgaan volgens de koran en de soenna. Weet dat ziekte en alles wat men niet graag heeft en zelfs de zaken die men wel graag heeft zich enkel voltrekken met de wil en wijsheid van Allah om de mens te beproeven en te testen. Je kunt beproefd en getest worden door je lusten, met armoede, ziekte, angst, vermindering van bezittingen, mensenzielen en vruchten.

 

“En Wij beproeven jullie met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot ons worden jullie teruggekeerd.” ( Enbiya, 35)

 

Ibn Abbas zegt over dit vers:

 “Wij beproeven jullie met tijden van voorspoed en tegenspoed, met gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, zaken die toegestaan en verboden werden, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid en leiding en dwaling.”

 

Dus onaangename situaties die wij meemaken in onze leven zijn beproevingen waarmee Allah Zijn dienaren beproeft. Allah beslist niets in dit heelal en bepaalt geen enkele wet, of hierin bevinden zich het goede en de barmhartigheid voor Zijn dienaren. En weet ook dat achter de onaangename situaties die wij meemaken, wijsheden verscholen zitten, die niet allemaal door het verstand van de dienaren begrepen kunnen worden.

 

Ibn al-Qayyim zegt het volgende hierover:

“En indien wij zouden trachten om alle wijsheden te vermelden die achter de wijsheid van Allah en zijn schepping verscholen zitten, dan zouden dit er meer dan tienduizend zijn, en dit terwijl wij klein van begrip zijn.”

 

Ik zal met de wil van Allah enkele punten opnoemen die ons leren dat onaangename situaties in werkelijkheid een gunst zijn, wanneer men deze bekijkt door het perspectief van de Koran en de Soenna.

 

1. Om de aanbidding sterker te maken, in de vorm van het oefenen van geduld:

 

Allah heeft de schepping enkel en alleen geschapen om haar te beproeven, en Hij wil dat zij de aanbidding tijdens de gemakkelijke momenten in praktijk brengt, wat het tonen van dankbaarheid betekent. Maar Hij wil ook dat zij de aanbidding tijdens de moeilijke momenten in praktijk brengt en dat is het oefenen van geduld. Allah kan de toestand van de dienaar veranderen, om zodoende zijn oprechtheid in de aanbidding van Allah te tonen. Wanneer iemand oprecht gelovig is, dan is alles wat hem ook overkomt goed voor hem. Wanneer hij zich in tijden van voorspoed bevindt, dan zal hij dankbaar zijn, en dit is goed voor hem. Wanneer hij zich in tijden van tegenspoed bevindt, dan zal hij geduld oefenen, en dit is goed voor hem. En dit is zoals de boodschapper van Allah gezegd heeft:

 

Verwonderlijk is de toestand van de gelovige, al zijn situaties zijn goed voor hem. En dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan is hij dankbaar, en dit is goed voor hem. En wanneer het slechte hem treft, dan is hij geduldig, en dit is goed voor hem”. (Moeslim)

 

Er zijn vele bewijzen die aantonen dat tegenspoed, lijden en ziektes onlosmakelijk verbonden zijn aan de mensheid, en dat zij het nodig hebben om de aanbidding van Allah te verwezenlijken. Allah, de allerhoogste zegt:

 

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. En geef de blijde tijding aan de geduldigen. Zij die zeggen` Wij zijn van Allah, en tot hem zullen wij terugkeren`, wanneer zij door een rampspoed getroffen worden. Zij zijn degenen over wie de gebeden van hun Heer uitgesproken worden, en die van zijn barmhartigheid voorzien worden, en zij zijn de rechtgeleiden.” (Bakara:155-157)

 

In een ander vers Allah: “En denken jullie dat jullie het paradijs binnengaan, terwijl het gelijke dat tot de degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen? Rampen(armoede) en tegenspoed(ziektes) troffen hen, en zij werden zo hevig door elkaar geschud, dat de boodschapper en de gelovigen, die zich bij hem bevonden, zeiden: Wanneer komt de hulp van Allah. Weet: voorzeker, de hulp van Allah is nabij.” (Bakaraa:214)

 

“En jullie zullen beproefd worden in jullie bezittingen, jullie zielen, en jullie zullen van de mensen van het boek en van de en van de afgodendienaren veel zaken horen die jullie deren, en als jullie hierin geduldig zijn, en Allah vrezen, dan behoort dit tot de meest moeilijke zaken die men zich kan realiseren.”(Al-Imraan 186)

 

Ibn Kathier zegt hierover: “De gelovige moet beproefd worden in zijn bezittingen en in zijn ziel, in zijn kinderen en gezin. En de gelovige wordt beproefd volgens de sterkte van zijn geloof. Wanneer zijn geloof sterk is, dan zal hij grotere beproevingen ondergaan.”

 

Ibn Taymiyya heeft gezegd: “Wanneer Allah iemand beproeft met problemen en tegenspoed, en hem zijn bezittingen ontneemt, dan is dit niet om hen te vernederen, maar dan is dit een beproeving. En wanneer de dienaar Allah blijft gehoorzamen tijdens deze beproevingen, dan zal hij gelukkig zijn. Wanneer hij Allah echter ongehoorzaam is, dan zal hij tijdens deze testen ongelukkig worden.”

 

2. Het verwijdert de zonden

 

De rampspoeden en problemen die wij meemaken zijn momenten die Allah voor ons schept om de zonden van ons te verwijderen die wij met onze harten, ogen, tongen en ons gehele lichaam verricht hebben. Het kan immers best zijn dat het probleem een straf is die wij ondergaan vanwege de zonden die wij verrichtten.

 

“En er is geen enkele rampspoed die jullie treft, of die komt voort uit datgene wat jullie met jullie eigen handen verricht hebben, en Hij vergeeft veel.” (Shura: 30)   

 

Het is trouwens beter voor de gelovige om zijn bestraffing al zeer snel in dit leven te krijgen, zodat hij Allah tegemoetkomt terwijl hij daarvan gereinigd en gezuiverd is.

 

De boodschapper van Allah (v.z.m.h) zegt hierover:

 

“Wanneer Allah het goede voor iemand wilt, dan geeft Hij zijn straf in het wereldse leven. En wanneer Hij het slechte voor Zijn dienaar wilt, dan houdt hij deze zonde bij, en vergeldt hij deze zonde op de Dag der Opstanding.” (Sahieh al-Tirmidhi)  

 

“Er is niets dat een moslim treft, geen moeheid of ziekte, noch een bezorgdheid, droevigheid of depressie, of niets dat hem deert, zelfs dat hij geprikt wordt door een doornprik, of Allah verwijderd hier zonden mee.” (al-Bukhari)  

 

3. De goede punten worden opgeschreven en hierdoor wordt de dienaar in rang verheven

 

De boodschapper van Allah(v.z.m.h) heeft gezegd: “Er is geen moslim die door een doorn geprikt wordt, of door iets wat daarop volgt, of er zal een extra verhoging van rang voor hem opgeschreven worden, en daardoor zal er een kleine zonden van hem verwijdert worden. (Moeslim)  

 

Al-Hasan Al-Basri bezocht Habib Al-Harrani toen hij ziek was en hij zei tegen hem: ‘O Habib, als wij onze beloning enkel zouden krijgen in de zaken waarvan wij houden, dan zouden wij weinig beloning krijgen. Maar Allah is vrijgevig. Hij beproeft de dienaar, en de dienaar haat deze beproevingen en toch geeft Allah hem hier enorme beloningen voor.’

 

Het kan zijn dat Allah een hoge rang voor de dienaar wil in het Paradijs, en dat de dienaar daar niet komt via zijn daden. Daarom beproeft Allah hem met de zaken die hij niet graag heeft, zodat hij die hoge rang verdient en wel bereikt. In een overlevering zegt de boodschapper van Allah hierover: “Het kan zijn dat iemand een verheven rang heeft bij Allah, en dat hij daar niet komt d.m.v. zijn daden, waarop Allah hem beproeft met de zaken die hij niet graag heeft, zodat Hij op die manier de dienaar deze rang zal laten bereiken.” (Sahih al-Jami)   

 

In een andere overlevering zegt de Boodschapper van Allah:

 

“Het kan zijn dat iemand een rang heeft bij Allah, en dat hij daar niet komt d.m.v. zijn daden, en dat Allah hem beproeft in zijn lichaam en zijn kinderen, en dat Hij hem hier vervolgens geduldig in maakt, zodat hij deze rang die Allah voor hem van te voren bepaald heeft, zal bereiken.” (Sahieh Aboe Dawoed)     

 

4. Het is een manier om de dienaar terug te brengen tot zijn Heer, om hem te laten nadenken over zijn zonden en hem te laten ontwaken uit zijn slaap en zijn onachtzaamheid.

 

Een van de voordelen van rampspoeden en problemen is dat de dienaar, die afgedwaald is, tot zijn Heer teruggebracht wordt doordat hij aan zijn Heer zal denken, nadat hij in onachtzaamheid leefde.

En zo zal hij ophouden met die zonden weer te verrichtten. Immers, als een dienaar gezond is, dan zal hij meer zijn verlangens volgen en dan richt hij zich meer tot het wereldse leven en vergeet hij zijn Heer. De duivel zal hierna in zijn verlangens en passies laten verdrinken. Als Allah hem dan beproeft met een ziekte of met andere zaken, dan zal de dienaar voelen dat hij ziek is, en hij zal voelen dat hij van zijn Heer afhankelijk is. Hij zal gaan nadenken over zijn tekortkomingen tegenover Allah en dan zal hij tot inkeer komen met spijt over de zaken die hij voorheen verrichtte.

 

“En voorzeker, Wij hebben inderdaad naar gemeenschappen die voor jou waren (een boodschapper) gestuurd. Toen troffen Wij hen met tegenspoed en rampen, opdat zij zich nederig gingen buigen.” (al-Anam 42)

 

Ibn Taymiyya heeft gezegd: “Een rampspoed die ervoor zorgt dat je jezelf tot Allah keert, is beter dan een gunst die jou de gedenking van Allah laat vergeten.”

        

 Beste mensen! Als laatst wil ik jullie het volgende zeggen:

 

Wees tevreden met Allah in alles wat Hij met je doet! Want indien hij je iets ontzegt, dan is dit alleen opdat Hij je daarna wat zal geven. Als hij je beproeft, dan is dat enkel om jou te zuiveren. En wanneer Hij je treft met ziekten, dan is dit enkel om je daarna te genezen, en wanneer Hij je laat sterven, is dit alleen om je daarna terug tot leven te brengen. Pas dus op en zorg ervoor dat je niet ontevreden bent met Hem, al is het maar een oogopslag van ontevredenheid.

 

Ibn al-Qayyim zei: “Pijnen, ziekten en moeilijkheden behoren tot de meest geweldige gunsten, want zij behoren tot de wegen die leiden tot de gunsten. De grootste vreugde is genot dat na pijnen komt.”

 

Sufyan al-Thawri heeft gezegd: “Het weerhouden van Allah is in werkelijkheid een schenking, omdat hij niet iets weerhoudt uit gierigheid, of omdat Hij iets niet bezit. Maar Hij kijkt naar datgene wat voor zijn gelovige dienaar het beste is. Zodoende is Zijn weerhouding een juiste keuze met een perfect inzicht.”

        

 

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”