De zakaat - deel 1

De positie van (en beloning voor) de zakaat.

De zakaat zien we veelal vertaald worden als armenbelasting. Het is het recht dat de armen hebben op de rijken en een religieuze plicht voor de persoon die aan de voorwaarden voldoet.

In dit eerste stuk over de zakaat, ook wel vertaald als armenbelasting, kijken we naar het belang van de zakaat evenals enkele voordelen. Als je wilt weten aan wie het gegeven moet worden, voor wie het verplicht is, hoeveel en wanneer, kijk dan op de website voor het volgende deel.

Het belang

Zakaat is een vorm van aanbidding van Allah, waarbij men van een specifiek bezit uitgeeft aan een specifieke groep mensen. Ter herinnering, hoeveel, voor wie het verplicht is, wanneer en aan wie het gegeven dient te worden kun je in sha Allah in het volgende deel vinden. Nu eerst het belang. Als we het hebben over het belang, dan bedoelen we; wat is het belang voor jou als moslim om zakaat te betalen (indien je hiertoe verplicht bent)? Het antwoord hierop vergt geen diepe studie; de zakaat is één van de vijf zuilen waar de islam op gebouwd is. Oftewel; de islam van een persoon blijft in gebreke zolang hij geen zakaat betaalt. Het is namelijk overgeleverd van de profeet (vrede zij met hem) dat hij heeft gezegd:

De islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaat (armenbelasting), het verrichten van de hadj (bedevaart) naar het (heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) ramadan.

Bukhari

Het geloof van iemand is dus niet compleet zolang hij geen zakaat betaalt. Het niet betalen van de zakaat is een ernstige zonde, waarvoor de profeet (vrede zij met hem) heeft gewaarschuwd. In de Koran, het woord van Allah, vinden we talloze verzen waarin de gelovige opgedragen wordt om de zakaat te betalen, bijvoorbeeld:

En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen.

Koran, hoofdstuk 2:110

Zonder het uitgeven van de zakaat kan het geloof van een moslim dus niet compleet zijn, indien hij hiertoe verplicht is.

De voordelen

Ten tweede, de Schepper heeft in Zijn Wijsheid slechts dingen verplicht gemaakt die de mens voordeel opleveren en slechts dingen verboden gemaakt die de mens schade toebrengen. Dat betekent dat er ongetwijfeld in het voorschrijven van de zakaat enorme voordelen zitten. De voordelen van de zakaat zijn er veel, en om het kort te houden zullen slechts een aantal opgesomd worden:

  • Het verdelen van geld onder de armen in de gemeenschap is een van de grootste voordelen van de zakaat.
  • Het zuiveren van de ziel en het zuiveren van het bezit; men werkt gierigheid tegen door het uitgeven van zakaat.
  • Het besef zal ontwikkelen dat eigenlijk alles dat men bezit, van Allah is.
  • Men verricht een aanbidding door geld uit te geven omwille van zijn Heer en komt daarmee dichter bij zijn Schepper.
  • De banden tussen arm en rijk zullen versterkt worden.

Dit was slechts een beknopte blik op het belang van zakaat en de voordelen ervan. We kunnen concluderen dat de zakaat in de islam een zeer belangrijke rol inneemt en dat het daardoor voor elke moslim belangrijk is om de regels te bestuderen omtrent de zakaat. Dit zal in sha Allah in het volgende deel kort besproken worden, zodat je het makkelijk kunt begrijpen en kunt toepassen.