Het geloof in de engelen

Engelen zijn uit licht geschapen dienaren van Allah.

Geloven in de engelen is een onderdeel van het geloof in het ongeziene en vormt de tweede pilaar van de pilaren van het geloof.

Laten we deze video beginnen door vast te stellen dat we leven op een grote wereldbol. Een wereldbol die deel uitmaakt van een gigantisch universum, bestaande uit miljoenen zonnestelsels, planeten, manen en sterren waardoor de aarde slechts van kleine omvang lijkt te zijn.

Ondanks vele wetenschappelijke onderzoeken van mensen blijven er vele vragen onbeantwoord over de schepping. Om informatie te krijgen over bepaalde zaken van de schepping is het nodig om ons te beroepen op een hogere informatiebron. En er is geen betere informatiebron dan de openbaringen van Allah. De Schepper van de hele schepping. Allah zegt in de Koran over de engelen:

Alle lof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.

Koran, hoofdstuk 35:1

De engelen zijn schepselen van Allah, die zijn geschapen uit licht. Er wordt in het vers vermeld dat engelen vleugels hebben, maar dit is niet te vergelijken met de engelen die we in bepaalde cartoons tegenkomen. Het bestaan van de engelen is een gegeven dat we halen uit de Koran en vertellingen van de profeten. Dat engelen geschapen zijn uit licht, is iets wat ook het menselijk verstand te boven gaat, net zoals wij het ons niet kunnen voorstellen dat lichtsnelheid een afstand van 300.000 kilometer per seconde kan afleggen.

Engelen zijn geschapen uit licht en zijn perfecte schepsels van Allah die in volledige gehoorzaamheid en aanbidding staan van hun Schepper. Zij prijzen en verheerlijken Hem constant en hebben geen slaap of rust nodig zoals wij mensen dat kennen. Allah zegt daarover in de Koran:

Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En degenen die met Hem zijn (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie onophoudelijk tijdens de nacht en de dag.

Koran, hoofdstuk 21:19-20

De engelen hebben allen een bepaalde functie die door Allah aan hen is gegeven. Er zijn engelen in de hemelen die Allah prijzen, er zijn engelen onder de troon en ga zo maar door. Ook heeft Allah sommige engelen de taak gegeven om onze daden vast te leggen. Zo wordt vermeld dat er aan elke kant van ons een engel is. De engel aan de linkerkant schrijft de slechte daden op en die aan de rechterkant de goede daden. Zo zegt Allah:

En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie. Eervollen, schrijvenden. Zij weten wat jullie doen.

Koran, hoofdstuk 8:10-12

Ook heeft Allah een engel aangesteld die wacht op Zijn bevel om het leven van mensen te nemen:

Zeg (O Mohammed); “De Engel des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie wegnemen. Vervolgens worden jullie tot jullie Heer teruggekeerd.”

Koran, hoofdstuk 32:11

Even terug naar de engelen in het algemeen. Het grote verschil tussen mensen en engelen is dat engelen geen vrije wil hebben en in volledige gehoorzaamheid staan van hun Heer. Zij zijn als goed geschapen en het is voor hen van zelfsprekend altijd goed te zijn. Zij zijn niet te vergelijken met mensen die wel een vrije wil hebben, in fouten vervallen en strijden om bepaalde verleidingen te weerstaan.

Hier staat natuurlijk wel een grote beloning tegenover, met vredesgroeten van de engelen die aan de poorten van het paradijs staan te wachten om de mensen die in Allah geloven en goede daden verrichten hebben te begroeten met: ‘Vrede zij met jullie wegens jullie geduld’ zoals Allah zegt in hoofdstuk 13 vers 23.

Weet dus, voor je wat doet, dat Allah het weet, en de engelen het vast zullen leggen. Wil je dat graag? Doe dan wat je wilde doen, maar wil je dat niet blijf er dan ook van weg.