Het geloof in de boeken

Dit onderdeel omvat meer dan geloven in de Koran.

Geloven in "de boeken" is het geloven in de openbaringen die Allah, middels de profeten, heeft gezonden aan de mensheid.

Allah zegt:

Voorzeker, Wij hebben Onze boodschappers met de duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben met hen het Boek en de wetgeving neergezonden, opdat de mens in het midden zou staan (rechtvaardig zou handelen)...

Koran, hoofdstuk 57:25

Opvallend aan dit vers is de meervoudvorm die gebruikt is: “boodschappers” en “bewijzen”. Dit impliceert dat er meerdere boodschappers naar de mensheid zijn gezonden. Deze boodschappers kwamen met Goddelijke openbaringen. Zij nodigden de mensen uit tot het volgen van de boodschap die zij brachten.

Voor degene die gehoor geeft aan deze boodschap; Die zal beloond worden voor zijn goede daden, rust vinden in zijn hart en middels de Barmhartigheid van Allah het paradijs mogen binnentreden. Dit overeenkomstig met wat Allah zegt:

Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar aan hem geven Wij een goed leven...

Koran, hoofdstuk 16:97

Het geloven betekent dat we geloven in de Goddelijke openbaringen die in vele gevallen door een engel aan de profeten werd overgebracht. Het is dezelfde boodschap, afkomstig van dezelfde bron (Allah), gebracht door verschillende profeten op verschillende plaatsen en tijden in de geschiedenis van de mens. Wat zijn de meest bekende openbaringen geweest? De Thora die aan Musa werd geopenbaard, de Zaboer die aan Dawoed werd geopenbaard, de Indjiel die aan Isa werd geopenbaard en de Koran die aan Mohammed werd geopenbaard.

Even over wat ik net zei: “het is dezelfde boodschap”. De regelgeving van de Goddelijke boodschap was van toepassing op de volkeren tot wie de boodschapper gezonden werd. De fundamenten van de boodschap zijn altijd gelijk gebleven maar in sommige gevallen zien we dat de regelgeving iets verschilde. Dit zien we ook terug in de boodschap waarmee de profeet kwam. Aan het begin van de openbaring van de Koran was alcohol bijvoorbeeld niet verboden, later is dit stap voor stap verboden gemaakt. Dit kent vele redenen en leerpunten maar we zullen voor nu bij de basis blijven.

Wat belangrijk is om te begrijpen is dat de kernboodschap van alle openbaringen dus hetzelfde was. In de wetgeving konden er echter verschillen zijn. Met de zending van een nieuwe openbaring bleef dus de kernboodschap voortbestaan maar moest de nieuwe wetgeving aangehouden worden. De meest recente, en zoals we ook weten laatste, boodschap aan de mensen is de Koran geweest.

Met de komst van de Koran is de kernboodschap van alle profeten en boodschappers nogmaals bevestigd en bewaard gebleven. Vele verzen spreken over dit feit en geven aan dat, ondanks dat de meest actuele wetgeving gevolgd dient te worden, de moslims wel horen te geloven in voorgaande profeten en openbaringen. In de Koran staat bijvoorbeeld:

Zeg: “Wij geloven in Allah en wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Abraham, Ismaël, Isaak, Ya’qoob en de zonen van Ya’qoob en in wat er aan Musa, Isa en de profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven.”

Koran, hoofdstuk 3:84

En deze laatste boodschap (de Koran) is niet alleen naar Mohammed, vrede zij met hem, en zijn volk gestuurd. Deze boodschap is gezonden naar de gehele mensheid! Met deze Koran en deze profeet werd de lange lijn van openbaringen afgesloten. Er zal geen openbaring meer volgen na de Koran en er zal geen letter veranderen aan de Koran zelf. De Koran zal altijd onder bescherming van Allah staan tegen verandering en verdraaiing. Allah getuigt hiervan:

Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.

Koran, hoofdstuk 15:9

Dus wanneer jij de Koran reciteert in het Arabisch, weet dan dat je datgene reciteert wat de profeet Mohammed en zijn metgezellen reciteerden. Denk daar eens over na wanneer je de Koran pakt, besef eens hoe bijzonder dat eigenlijk is als je kijkt naar hoe omgegaan is met andere religieuze boeken zoals de bijbel. Voel je daardoor verbonden met de belofte van Allah, met Allah en met al die mensen die de afgelopen eeuwen dezelfde woorden hebben gelezen.

En voel je in het bijzonder verbonden met die eerste generatie, de profeet en zijn metgezellen. Zij stelden hun gehele leven in dienst van Allah en het verspreiden van deze openbaring, de Koran. Hoeveel tijd geef jij de Koran en hoeveel waarde hecht jij aan de woorden van Allah. Woorden die een inspiratie hebben gevormd voor miljarden mensen wereldwijd.