Het geloof in Allah

Niemand is het waard aanbeden te worden dan Hij.

Het geloven in Allah vormt de basis van de volledige religie. Uit dit geloof vloeien vervolgens alle andere zaken logischerwijs voort.

Het is als mens, en zeker als moslims, belangrijk om na te denken over de schepping, over de reden van je bestaan en over je eindbestemming. Het is belangrijk dat je stil staat bij de schepping en nadenkt over de diversiteit aan dieren, planten en mensen. Hoe meer je dit doet, hoe groter het besef zal zijn dat er een Schepper is. Een Schepper Die boven de mensen, de dieren en de natuur staat.

Vaak horen we mensen zeggen dat ze niet geloven in God maar dat er wel “iets” moet zijn die dit alles voortgebracht heeft. Ik zou zelfs durven stellen dat er geen mens is die niet direct of indirect in God gelooft. Gebeurtenissen die veel impact hebben op het leven van mensen (en dan vooral moeilijke zaken zoals een ongeluk, het overlijden van iemand etc.) maken vaak dat ze meer op zoek gaan naar de zin van het bestaan. En in sommige gevallen zorgt dat ervoor dat ze uitkomen bij de Schepper van de schepping.

Als we spreken over de Schepper dan hebben we het over de Almachtige Schepper ‘Allah’. Deze benaming (Allah) wordt in de Koran 2602 keer vermeld. Allah betekent taalkundig in het Arabisch ‘de enige ware God’. In de hele Koran is te zien dat de nadruk steeds weer wordt gelegd op het gegeven dat Allah één is.

En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de meest Barmhartige

Koran, hoofdstuk 2:163

Dit vers en vele andere verzen in de Koran benadrukken dat Allah één is en geen partners heeft. Deze woorden klinken in het Arabisch als; ‘La illaha illah Allah’ met als betekenis ‘Er is geen god behalve Allah’.

Dit zijn  de woorden waarmee alle boodschappers; Noah, Abraham, Mozes, Jezus tot aan Mohammed mee zijn gekomen. Woorden die we ook terug zien bij de shahada; ‘Ik getuig dat er geen god is, behalve Allah’. Vanuit het feit dat Hij de Enige God is heeft Hij het alleenrecht op aanbidding. Geen enkel vroom persoon, populaire artiest, bijzonder object of wat dan ook, mag aanbeden worden. We zien daarom ook vaak dat de woorden la illaha illah Allah vertaald worden als “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah”.

Om aan de mens duidelijk te maken wie Hij is lezen we in de Koran op vele plaatsen hoe Allah over zichzelf spreekt. Je kan stellen dat je geen bladzijde van de Koran open kunt slaan of je leest wel iets over Allah. Een heel bekend hoofdstuk waarin Allah over zichzelf spreekt is hoofdstuk 112:

Zeg: "Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwerkt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig."

Koran, hoofdstuk 112:1-4

We zagen net al in het vers uit hoofdstuk twee dat erin staat dat Allah de Enige God is. Dit komt voortdurend terug. En dit is ook altijd de kernboodschap geweest van alle profeten en boodschappers die opriepen naar Allah. Het verlaten van afgoderij voor de aanbidding van de Ene Ware God.

Goed, Allah is één, dat mag duidelijk zijn. Ik noemde net even profeten en boodschappers. Het is zo dat Allah, in al Zijn Wijsheid, ervoor heeft gekozen om niet slechts één boodschapper te sturen, maar om naar elk volk een boodschapper te sturen. Zij brachten zogenoemde blijde tijdingen aan degene die gehoor gaven aan die boodschap en ze waarschuwden hen die zich ervan afwenden. Ook dit toont weer de simpele basis aan van de islam: één God, die één mensheid schiep. Aan die ene mensheid openbaarde Hij één boodschap middels vele profeten en boodschappers; de oproep naar het aanbidden van Hem, in puur monotheïsme. 

De essentie van de boodschap waar deze profeten en boodschappers mee kwamen is om in complete harmonie te leven. Zowel binnen de relatie tussen de mens en de Schepper als in de relatie tussen de mens en de rest van de schepping.  Maar op die boodschap komen we op een ander moment nog terug, laten we even terugkeren naar het geloof in Allah. Om een goede relatie te krijgen met je Schepper is het namelijk belangrijk te weten wie je Schepper is. Zoals gesteld staat dat dus beschreven in de Koran.

De namen en eigenschappen waarmee Allah Zichzelf omschrijft in de Koran worden ook wel Zijn schone namen en eigenschappen genoemd. Overigens zijn die niet alleen terug te vinden in de Koran maar zijn ze ook tot ons gekomen via de profeet Mohammed vrede zij met hem. Het is passend voor ons als moslims om, wanneer we een smeekbede verrichten, Allah aan te roepen met één of meerdere van deze namen. In hoofdstuk 7 vers 180 staat daarover:

En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan

Koran, hoofdstuk 7:180

Laten we eens drie van deze namen noemen. Eén van de schone Namen van Allah is de Voorziener (Ar-Razaq). Wanneer men vraagt om een voorziening kan men Allah het beste aanroepen met deze Naam.

De Erbarmer oftewel de Barmhartige(Ar- Rahmaan) is ook één van de vele Namen en Eigenschappen van Allah. Het is een naam die gelijk in het eerste hoofdstuk van de Koran al genoemd is. Laat dan ook niemand je wijsmaken dat Allah niet Barmhartig is

En als derde: de Beschermer (al-Muhaymin). Hij is Degene Die de mens bescherming kan bieden zoals hij bijvoorbeeld de profeet Mohammed beschermde gedurende zijn reis van Mekka naar Medina.

En deze, en alle andere namen en eigenschappen, zijn niet slechts een manier om Hem te leren kennen. Het is ook een manier om onszelf van tijd tot tijd eens onder de loep te nemen. Schenk ik anderen voorzieningen? Ben ik barmhartig tegenover anderen? Bescherm ik anderen wanneer ze dat nodig hebben?

Natuurlijk zijn onze capaciteiten niet te vergelijken met Allah, Hij is hoog verheven boven Zijn Schepping. Allah zegt daarover:

Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.

Koran, hoofdstuk 42:11

Maar lees de Koran, denk na over wat Allah over Zichzelf zegt, en leer daarmee Zijn Grootsheid kennen. Leer daarmee je band met Hem te versterken. Leer daarmee je eigen persoonlijkheid te verbeteren. En weet beste kijker, als jij Allah gevonden hebt, dan heb je alles gevonden wat je nodig hebt. Maar degene die Allah niet kent, kent het ware leven niet.